Согласно Статутот, целите на Здружението Хуманост Без Граници се:

  • Да се собираат и објавуваат актуелни апели за помош на интернет страница, како и да се промовираат, прошируваат и споделуваат истите на популарни интернет страници за социјална интеракција,
  • Да се организираат манифестации, изложби, свирки и други настани со хуманитарен карактер од областа на културата и уметноста со цел прибирање на средства за помош и донирање на истите до соодветни групи на граѓани кои имаат потреба од нив (лица кои треба да се оперираат во странство, лица кои имаат потреба од средства за нивно лекување, болни деца, деца со посебни потреби, стари лица, болни лица, и други лица спгласно хуманитарните критериуми)
  • Да се делува на прошируваое на свеста на граѓаните за важноста на хуманоста на луѓето.